Jump to the main content block

Faculty

 

Fromer Director

 

1.Shao Kwang-Tsao PH.D.(80.8—83.7)

2.Liu Shiu-Mei PH.D.(83.8—86.7)

3.Hwang Jiang-Shiou PH.D.(86.8—89.7)

4.Cheng I-Jiung PH.D.(89.8—92.7)

5.Chan Tin-Yam PH.D.(92.8—95.7)

6.Chang Jeng PH.D.(95.8-98.7)

7.Chen I-shiung PH.D.(98.8-104.7)

8.Chen Li-Li PH.D. (104.8-107.7)

9.Leu Jiann-Horng PH.D. (107.8-now)